real time web analytics

2019—y gwasanaeth heddiw

Ym mis Mawrth 2018, olynwyd Stagecoach gan M & H Coaches ar yr 1/X1/2. Mae’r gwasanaeth heddiw’n cludo dros 60,000 o deithwyr y flwyddyn gan gynnwys deiliaid cardiau teithio am ddim, disgyblion, myfyrwyr a theithwyr sy’n talu. Mae hynny tua phedair gwaith pblogaeth Rhuthun a’r Wyddgrug gyda’i gilydd. Mae dros 100,000 milltir y flwyddyn yn cael eu teithio, cywerth â rhyw bedair gwaith o amgylch y byd neu ryw 600 gwaith hwy na Llwybr Clawdd Offa y mae’r bysiau’n ei groesi. Mae tua chwarter y teithwyr yn byw yn yr Wyddgrug, un rhan o bump yn Rhuthun a chwarter yn y pentrefi. Ym Mawrth ac Ebrill 2019, gofynnodd y Cynghorau Sir i deithwyr am eu barn ar eu gwasanaeth bysiau 1/X1/2. Roedd teithwyr yn gwerthfawrogi’r gwasanaeth prydlon sy’n cael ei gynnig, y bysiau newydd a’r gyrwyr eu hunain. Uwchlaw popeth, fodd bynnag, eu barn yw mai’r un peth a hoffant fwyaf yw’r daith i Gaer ac yn ôl. At ei gilydd, teimlai 70 y cant o’r rhai a holwyd fod y gwasanaeth yn “rhagorol” a 30 y cant yn “dda iawn”. Yn 2018, prynodd M & H Coaches fysiau newydd sbon ar gyfer y gwasanaeth, sef y cerbydau newydd cyntaf i weithredu ar holl deithiau ers 1919. Wrightbus Streetlite a wnaed yng Ngogledd Iwerddon oedd y rhain ac maent yn cynnwys cyhoeddi safleoedd bysiau clyweledol, crogiant aer, gwregysau diogelwch a di-wi di-dâl. Mae’r peiriannau o safon disel uchaf Euro 6. Mae gwasanaeth Rhuthun i’r Wyddgrug yn dal i gael cymorth ariannol cynghorau Sir Ddinbych a Sir y Fflint, fel y bu ers 1971, am gyfanswm o 48 mlynedd hyd yma. Mae’r amserlen bresennol yn fras fel yr un a gyflwynwyd yn 2012. Wedi’i sefydlu yn 1984, dechreuodd M & H Coaches weithredu gwasanaethau bws lleol sylweddol yn 1994, a’r cyntaf oedd Gwasanaeth 14 o Ddinbych i’r Wyddgrug. Ar hyn o bryd mae’r cwmni’n rhedeg 20 cerbyd, naw ohonynt yn fysiau gwasanaeth, a phump o’r rheiny wedi’u prynu’n newydd sbon. Yn ogystal â bysiau rhwng Rhuthun, Yr Wyddgrug a Chaer, mae M & H hefyd yn gwasanaethu Rhuthun i Ddinbych trwy Landyrnog a gwasanaeth tref Dinbych ac mae hefyd yn gweithredu yn ardaloedd y Rhyl, Abergele, Bae Colwyn a Llandudno. Bu M & H yn gweithredu gwasanaethau ar un adeg rhwng Dinbych, Ruthun a Wrecsam. Gwefan M & H Coaches Hanes a rhestr o fflyd hanesyddol a phresennol M & H Coaches ar Ron’s Buses & Coaches 
Hawlfraint 1919-2019 Cyngor Sir Ddinbych