real time web analytics

Y 1980au a’r 1990au—20 mlynedd o newid

Ar ôl sefydlogrwydd cymharol y blynyddoedd o 1919 ymlaen, roedd y 1980au a’r 1990au yn ddegawdau cythryblus yn hanes gwasanaeth Rhuthun i’r Wyddgrug, fel yr oedd mewn mannau eraill. Bu llawer o newid amserlenni and rhai gweithredwr. Yn 1978, roedd Crosville eisoes wedi ailrifo’r gwasanaeth cyfan fel B1X. Aeth y rhan fwyaf o deithiau ymlaen i Gaer. Ar yr adeg hon, roedd yn dal saith ymadawiad o Ruthun i’r Wyddgrug ar ddyddiau gwaith a chwech ar ddydd Sadwrn bellach, a chwech ohonynt yn mynd drwodd i Gaer. Newidiodd rhif y gwasanaethau eto yn 1985 i B7/B7X, gyda’r B7X yn rhedeg ar hyd llwybr gwahanol rhwng yr Wyddgrug a Bwcle ar ei ffordd i Gaer. Erbyn 1985, roedd y B37 Yr Wyddgrug i Faes-hafn, Eryrys a Llanarmon yn Iâl wedi dod yn wasanaeth dydd Mercher yn unig, yn hytrach nag ar ddiwrnodau marchnad yr Wyddgrug. O fis Awst 1986 ymlaen, roedd cwmni newydd o’r enw Crosville Cymru’n gyfrifol bellach am y gwasanaeth bysiau. Etifeddodd Crosville Cymru holl weithrediadau Crosville Motor Services yng Nghymru. Roedd yn dal ym meddiant y wladwriaeth fel diwydiant gwladol. Ym mis Awst 1987, gwerthodd y Wladwriaeth Crosville Cymru i’w reolwyr, na fu’n hir cyn ei werthu ymlaen. Ar ôl newidiadau perchenogaeth eto, yn 1998 daeth y cwmni’n Arriva ond, erbyn hynny, roedd ei gyfranogiad ar dramwyfa Rhuthun - Yr Wyddgrug wedi lleihau i redeg bysiau ysgol ar ran o’r llwybr (ar gael hefyd i oedolion oedd yn talu). Ar adeg dadreoleiddio ym mis Hydref 1986, nid oedd y gwasanaeth o Ruthun i’r Wyddgrug yn un y gallai Crosville Cymru ei weithredu’n fasnachol. O ganlyniad, gofynnodd Cyngor Sir Clwyd am gynigion i redeg gwasanaeth yn ei le, y B8 erbyn hynny. Canlyniad hyn oedd bod Rhuthun wedi colli’r gwasanaeth trwodd i Gaer ar unwaith ond y gallai teithwyr brynu tocynnau trwodd a newid yn yr Wyddgrug. Gweithredwyd y contract gan Crosville Cymru am weddill y 1980au ac ymlaen i’r 1990au diweddar, er bod cyfnodau byr pan weithredodd wasanaethau trai’n fasnachol, heb gymorth ariannol y cyngor. Ym mis Awst 1989, ailgyflwynwyd gwasanaethau trwodd rhwng Rhuthun, Yr Wyddgrug a Chaer fel B2, i’w ail-rifo’n fuan fel B4. Yn y cyfamser, ym mis Ebrill 1990, gweithredodd y gwasanaeth rhwng yr Wyddgrug, Rhuthun a Dinbych fel gwasanaeth 52. Ym mis Medi 1990, ail-rifwyd y gwasanaeth eto, fel B5, gan gynnwys teithiau ymlaen o Ruthun i Ddinbych a thu hwnt i’r Wyddgrug i Gaer unwaith eto. Llai na blwyddyn yn ddiweddarach, neilltuwyd y B5 ar gyfer teithiau Rhuthun - Yr Wyddgrug yn unig, a theithiau’r Wyddgrug - Rhuthun - Dinbych unwaith eto’n cael y rhif 52, gyda rhai teithiau’n mynd ymlaen o Ddinbych i’r Rhyl. Nid oedd yr estyniad i’r Rhyl wedi bod yn boblogaidd ac, ym mis Hydref 1991, aeth y bysiau oedd yn rhedeg o’r Wyddgrug heibio Rhuthun mor bell â Dinbych yn unig. Eto, ail-rifwyd y gwasanaeth B5 yn ei gyfanrwydd. Y Pentrefi rhwng 1980 a 1999 Ym mis Hydref 1986, fel rhan o’r drefn gynnig ar ôl dadreoleiddio, enillodd Four Girls Coaches o Bontybodcyn ger yr Wyddgrug gontract y B37 rhwng Llanarmon, Graianrhyd, Eryrys, Maes-hafn a’r Wyddgrug, ar ddydd Mercher yn unig i ddechrau. Ym mis Rhagfyr 1988, ailgyflwynodd Clwyd daith ddychwelyd ar ddydd Sadwrn, a weithredwyd i ddechrau gan Royce Hire o Wrecsam. Erbyn 1990, roedd gwasanaeth y B37 wedi dychwelyd i Crosville Cymru. O fis Mehefin 1992 ymlaen, aeth gwasanaeth B37 rhwng y pentrefi a’r Wyddgrug i Oare’s Coaches o Dreffynnon, ac fe’i estynnwyd hefyd i gychwyn yn Rhydtalog ond heb wasanaethu Llanarmon mwyach, er bod y B5 yn dal i wneud hynny. Ym mis Medi 1993, trosglwyddodd y B37 i Pied Bull Coaches o’r Wyddgrug. Ym mis Medi 1993, rhedodd Pied Bull Coaches un daith ddychwelyd hefyd rhwng yr Wyddgrug, Llanarmon a Rhuthun ar y B5, gan atodi Crosville Cymru. Dau fis yn ddiweddarach, ymunwyd â nhw gan Eagles & Crawford o’r Wyddgrug, a weithredodd daith uniongyrchol am gyfnod byr o Ruthun i’r Wyddgrug yn y bore i gysylltu â Choleg Glannau Dyfrdwy. Ym mis Chwefror 1995, aeth gwasanaethau’n ôl i’w llwybr hŷn o Ruthun a Llanarmon i’r Wyddgrug, heb unrhyw estyniadau i Ddinbych neu yn ôl, yn dal fel y B5. Parhaodd y gwasanaeth dan Crosville Cymru. Crosville Cymru’n Ffarwelio Roedd newid mwy sylfaenol i’r B5 gwasanaeth Rhuthun i’r Wyddgrug ym mis Mehefin 1998 pan enillodd GHA Coaches o Fetws Gwerful Goch a Wrecsam y contract. Daliodd Arriva, fel yr oedd Crosville Cymru wedi dod yn 1998, i weithredu’r daith ar ddiwrnodau ysgol yn unig o Raianrhyd i Gampws yr Wyddgrug, tan fis Mehefin 2001. Roedd GHA yn tueddu i ddefnyddio cerbydau Bristol VR ar y B5 ar gyfer amserau brig ysgolion ac unrhyw nifer o fysiau unllawr GHA oedd ar gael rhyngddynt. Suliau Yn 1999 a 2000, dychwelodd gwasanaethau Sul fel 14A/14C rhwng yr Wyddgrug, Rhuthun, Dinbych ac yn ôl i’r Wyddgrug trwy Fodfari, fel gwasanaethau crwn. Roedd y rhain yn cael eu rhedeg gan M & H Coaches o Drefnant. Cafodd y gwasanaethau Sul hyn, a weithredwyd fel gwasanaeth 9, yr enw CLWYDIANline am un tymor yn unig. Rhedodd y teithiau dydd Sul hyn ar hyd yr A494 yn unig, heblaw picio i Faes-hafn. Ym mis Ebrill 2001, disodlwyd hyn ar Suliau gan X10 o’r Wyddgrug i Ruthun a Dinbych, yn cael ei redeg gan First Group o Gaer. Gadawyd Maes-hafn allan. Daliodd GHA i redeg o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o Ruthun i’r Wyddgrug trwy Lanarmon fel B5. Yn hydref 1999, newidiodd Cyngor Sir Ddinbych y B37. Parhaodd teithiau dydd Mercher a dydd Sadwrn i’r Wyddgrug fel cynt ond ychwanegodd y Cyngor deithiau i Ruthun ar ddydd Mawrth a dydd Gwener. Daliodd Pied Bull i weithredu holl deithiau o’r fath.
Cartref | 1919 | 20au & 30au | 40au & 50au | 60au & 70au | 80au & 90au | 2000oedd | Heddiw 
Amserlen Chwefror 1985 Rhuthun - Yr Wyddgrug – Caer Amserlen ddadreoleiddio, mis Hydref 1986
Gwasanaeth Sul X10 fel y gweithredwyd gan First Group gyda bws mewn lifrai Linxx, a welwyd ar Gornel yr Angor yn Rhuthun
Hawlfraint 1919-2019 Cyngor Sir Ddinbych
SKL 683X, Bristol VRT/SL3 a welwyd ar fin mynd dros y Bwlch ar wasanaeth B5, yn  lifrai fflyd GHA o’r cyfnod