real time web analytics

Y 1960au a’r 1970au—dirywiad a’r cynghorau’n dod i’r

adwy

Ar waethaf y twf mewn ceir modur preifat, roedd blynyddoedd cynnar y 1960au’n ddigon cadarnhaol. Erbyn canol y degawd, fodd bynnag, roedd effaith gynyddol y car preifat wedi dechrau brathu. Wrth i lai o bobl deithio, gorfodwyd Crosville i gynyddu pris tocynnau. Roedd pris tocynnau ar dramwyfa Rhuthun i’r Wyddgrug wedi bod yn sefydlog ond neidiodd yn sylweddol ar ddiwedd y 1960au i 5/3 (26c) am daith ddychwelyd. Ar ddechrau’r 1960au, y pris oedd 3/3 (16c). Roedd hyn yn cynrychioli cynnydd o 67 y cant mewn 10 mlynedd. Arweiniodd llai o deithwyr hefyd at ddechrau cwtogi’n sylweddol. Ym mis Medi 1965, dileodd Crosville wasanaeth trwodd Rhuthun - Caer a oedd, cyn hynny, wedi rhedeg ar bum diwrnod yr wythnos. Erbyn 1962, roedd teithiau ar y Sul rhwng Rhuthun a’r Wyddgrug eisoes wedi cael eu haneru, yn gyffredinol i dair taith ddychwelyd. Yn 1971, byddai teithiau ar y Sul yn lleihau’n fuan i un daith yn unig i’r ddau gyfeiriad. Yn 1965, symudodd terfynfa Rhuthun o’r orsaf drenau yn ôl i Stryd y Farchnad gan adlewyrchu diwedd trenau teithwyr yn Rhuthun dair blynedd yn gynharach. Hefyd yn 1965, rhedodd y daith drwodd gyntaf Rhuthun - Llanarmon yn Iâl - Yr Wyddgrug. Yn 1970 y dechreuodd y rhan fwyaf o fysiau o Ruthun i’r Wyddgrug weithredu trwy Lanarmon. Yn 1968, gostyngodd yr amser teithio o Ruthun i’r Wyddgrug i 40 munud. Yn ystod y 1960au diweddar y caniataodd y llywodraeth ddefnyddio salwnau hwy a dechreuodd y rhain ddisodli rhai bysiau deulawr ar wasanaeth Rhuthun i’r Wyddgrug. Gallai’r bysiau unllawr hwy hyn gludo hyd at 53 o deithwyr yn eistedd. Roedd Crosville yn gallu gweithredu’r bysiau unllawr modern hyn heb docynnwr, proses a orffennwyd ar gerbydau o’r fath erbyn 1974. Serch hynny, oherwydd faint o ddisgyblion oedd yn teithio, daliwyd i ddefnyddio bysiau deulawr ar adegau ysgol ac roedd y rhain yn dal i ofyn tocynnwr ar y pryd. Yn 1969, trosglwyddodd Crosville i’r Cwmni Bysiau Cenedlaethol. Roedd dyletswydd ar is-gwmnïau’r Cwmni Bysiau Cenedlaethol i fantoli’r gyllideb o un flwyddyn i’r llall a rhaid oedd i Crosville ystyried llwybrau colledus. Yn 1971, dan fygythiad o ddileu gwasanaethau, arferodd Cynghorau Sir Dinbych a Sir y Fflint bwerau newydd dan Ddeddf Trafnidiaeth 1968 i noddi gwasanaethau gwledig colledus. Roedd hyn yn cynnwys llwybrau Rhuthun i’r Wyddgrug a fyddai fel arall wedi diflannu’n gyfan gwbl, heblaw ar adegau ysgol. Cofnodwyd mai’r diffyg blynyddol yn 1971 oedd £1,912 (cywerth â rhyw £24,000 heddiw). Yn y cyfamser, roedd pris tocyn dychwelyd o Ruthun i’r Wyddgrug yn 40c erbyn hyn. Rhwng 1962 a 1972, roedd Crosville wedi codi pris tocynnau 122 y cant. Ychwanegodd argyfwng tanwydd 1973 fwy o boen fyth ar deithwyr oedd yn talu am docynnau, wrth i Crosville newid ei brisiau’n sylweddol eto. Erbyn 1973, roedd Crosville wedi cyfuno’r B37 a B38 gwasanaethau diwrnod marchnad o bentrefi  Eryrys a Maes-hafn i’r Wyddgrug. Ar ddiwrnodau ysgol, rhedodd Crosville y B36 o’r Wyddgrug drwy’r pentrefi i Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun. Yn 1977, dileodd Crosville fysiau dydd Sul ar lwybr y B33 (Rhuthun i’r Wyddgrug) ond ailsefydlwyd teithiau trwodd ar ddiwrnodau gwaith rhwng Rhuthun a Chaer, yn bennaf fel B8. Daeth y B33 yn B7 a theithiau ysgol trwy Raianrhyd yn B6. Roedd eto wyth ymadawiad o Ruthun i’r Wyddgrug ar ddyddiau gwaith a naw ar ddydd Sadwrn, pump ohonynt yn mynd drwodd i Gaer (chwech ar ddydd Sadwrn). Tua diwedd y degawd ac yn enwedig yn ystod y 1980au cynnar, dechreuodd bysiau deulawr ar wasanaeth Rhuthun - Yr Wyddgrug fod yn addas i’w gweithredu gan yrrwr yn unig, gan ddiswyddo tocynwyr. Bristol VRT gyda chyrff Eastern Coach Works oedd y rhain yn bennaf. Erbyn hynny, roedd bysiau Leyland National wedi dechrau disodli bysiau Bristol.
Cartref | 1919 | 20au & 30au | 40au & 50au | 60au & 70au | 80au & 90au | 2000oedd | Heddiw 
Hawlfraint 1919-2019 Cyngor Sir Ddinbych
Bristol VRT/SL3 gyda chorff Eastern Coach Works 74 sedd, newydd yn 1980, a welwyd ger Llanarmon
Bristol RELL6G gyda chorff Eastern Coach Works 53 sedd, newydd yn 1971, yn yr Wyddgrug yn barod ar gyfer y B36, amrywiolyn ysgol o’r B37, i Ruthun heibio Ysgol Brynhyfryd
Amserlen 1969 yn dangos yr holl deithiau rhwng Rhuthun a’r Wyddgrug. Y B33 oedd y prif wasanaeth, gyda’r B34 rhwng Llanarmon a’r Wyddgrug yn unig. Caiff yr F9 Penbedw ei gynnwys hefyd
Leyland National 48 sedd, newydd yn 1973, a welwyd yn Rhuthun cyn ymadael i gyfeiriad yr Wyddgrug a Chaer