real time web analytics

Y 1940au a 1950au—cydgyfnerthu wedi’r rhyfel

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, gorchmynnodd y Comisiynwyr Traffig gwtogi bron bob gwasanaeth bws. Felly, yn 1940, aeth gwasanaeth Rhuthun i’r Wyddgrug i lai na hanner, sef pum taith y dydd. Erbyn hyn, pen taith bysiau Rhuthun yn yr Wyddgrug oedd y lloches fysiau ar Stryd Caer, er y gallai hyn fod wedi bod yn gynharach. Yn 1941 rhoddwyd y gorau i holl wasanaethau Sul. Yn 1942, dechreuodd Crosville baentio’i fysiau’n wyrdd bob yn dipyn, lliw a fyddai’n para am 56 blynedd mewn un arlliw neu’i gilydd. In Yn 1944, ailrifwyd y gwasanaeth yn RH22 gan Crosville. Yn 1947, newidiwyd rhifau’r gwasanaethau i 32 ond roedd y rhain yn dal i ymddangos yn yr amserlen argraffedig yn unig ac nid ar y bysiau eu hunain. Yn 1956, newidiodd eto i CH78 . Nid tan y 1950au cynnar y dangosai cerbydau eu hunain rif y gwasanaethau. Yn 1946, ar ddiwrnodau ysgol yn unig, cyflwynodd Crosville y gwasanaethau cyntaf o Lanarmon yn Iâl a Graianrhyd i Ruthun. Yn 1953, estynnwyd hyn i gychwyn yn yr Wyddgrug. Ar ôl y rhyfel, mewn datblygiad arwyddocaol yn1949, gwelwyd Crosville yn cyflwyno gwasanaeth trwodd rhif 56 Rhuthun - Yr Wyddgrug - Caer. Rhedodd un daith ddychwelyd o Ruthun ymlaen o’r Wyddgrug i Gaer bob dydd, heblaw am ddydd Mercher a dydd Sul. Yn fuan daeth y 56 yn ddwy daith ddychwelyd ar y dyddiau gweithredu.  Ar ôl y rhyfel, dechreuodd Crosville brynu rhagor o fysiau Bristol gyda chorff Eastern Coach Works. I ddiwallu anghenion mwy o deithwyr, defnyddiwyd bysiau deulawr am y tro cyntaf ar rai o deithiau gwasanaeth Rhuthun - Yr Wyddgrug a daeth y rhain fwyfwy’n fysiau Bristol K. Mynedfeydd cefn oedd ar y rhan fwyaf ohonynt gyda seddau’r dec uchaf yn rhai hir yn dal pedwar ac ale suddedig ar un ochr. O 1951 ymlaen, dechreuodd nifer y teithiau Rhuthun - Yr Wyddgrug gynyddu. Tua diwedd y 1950au, roedd 13 ymadawiad i’r Wyddgrug (pump ar ddydd Sul) gyda rhai teithiau’n mynd ymlaen i Benbedw. Yn 1956, symudwyd terfynfa Rhuthun eto, o Stryd y Farchnad i orsaf drenau’r LMS. Yn 1959 yr ymddangosodd gwasanaethau llythyren a rhif Crosville oedd yn gyfarwydd ar un adeg mewn amserlenni ac, yn bwysig, ar y cerbydau eu hunain. Daeth gwasanaeth Rhuthun - Yr Wyddgrug yn B33; Rhuthun - Yr Wyddgrug - Caer yn B17; a’r un o Benbedw i Ddinbych drwy’r Wyddgrug a Rhuthun yn F9. Erbyn hyn roedd bysiau’r 1950au ar wasanaeth Rhuthun - Yr Wyddgrug bron yn ddieithriad o wneuthuriad Bristol / Eastern Coach Works ac, fel arfer, naill ai’n fysiau deulawr Bristol LD “Lodekka” neu’n salwnau Bristol L. Pa un ai’n ddeulawr neu unllawr, gyda mynedfeydd cefn a’u peiriannau wrth ochr y gyrrwr, cyfeiriwyd at y rhain fel “hanner caban”.
Cartref | 1919 | 20au & 30au | 40au & 50au | 60au & 70au | 80au & 90au | 2000oedd | Heddiw 
Oddi allan i Swyddfeydd Sir Ddinbych yn Rhuthun yn 1954 mae Bristol K5G gyda chorff Park Royal 55 sedd, a ddaeth i Crosville o London Transport yn 1952. Mae ar ei ffordd i’r Wyddgrug
Bristol L5G nodweddiadol gyda chorff Eastern Coach Works 35 sedd newydd i Crosville yn 1950. Sylwch ar yr hysbyseb Hovis oedd unwaith yn hollbresennol
Bristol LD6B gyda chorff Eastern Coach Works 60 sedd newydd i Crosville yn 1957
Hawlfraint 1919-2019 Cyngor Sir Ddinbych
“Cais taer” gan Crosville yn ystod yr       Ail Ryfel Byd