real time web analytics

Y 2000oedd—blynyddoedd o wella graddol

O fis Tachwedd 2001 ymlaen newidiodd Sir Ddinbych wasanaeth Rhuthun i’r Wyddgrug trwy gyfuno’r B37 a’r B5. Arweiniodd hyn at fwy o deithiau rhwng Rhuthun a’r Wyddgrug, rhai’n uniongyrchol, rhai trwy Lanarmon ac eraill trwy Lanarmon a’r pentrefi  eraill. Roedd y cyfan yn cael eu rhedeg gan GHA Coaches, hyd at fis Gorffennaf 2016. Ar y dechrau, rhifwyd pob un o’r tri amrywiad yn B5 (neu ddim ond “5” ar rai bysiau) ac, i osgoi dryswch, ym mis Mehefin 2006 daeth y rhai uniongyrchol ar hyd yr A494 yn 1A ac yna’n X1; y rhai drwy Lanarmon yn 1; a’r lleill drwy Lanarmon, Graianrhyd, Eryrys a Maes-hafn yn 2. Erbyn hyn, ar wahân i adegau ysgol, roedd bysiau mini Mercedes wedi dod yn arferol ar wasanaeth Rhuthun i’r Wyddgrug. Roedd lle i rhwng 25 a 33 eistedd yn y rhain. Daeth y bysiau deulawr olaf i ben erbyn 2007, pryd y defnyddiodd GHA fysiau unllawr mawr ar deithiau ysgol am ychydig. Hefyd ym mis Tachwedd 2001, medrodd GHA gysylltu gwasanaeth Rhuthun - Yr Wyddgrug gyda’i wasanaeth 41 Yr Wyddgrug - Treuddyn - Caer oedd ar wahân, fel nad oedd teithwyr i Gaer o Ruthun yn gorfod newid bysiau mwyach yn yr Wyddgrug. Fodd bynnag, roedd yr amser teithio o’r Wyddgrug i Gaer yn 90 munud bron. Yr haf canlynol, hysbysebwyd hyn fel y “LoggerheadsLink”. Ym mis Ionawr 2003, ychwanegwyd at y gwasanaeth ar ddydd Mercher a dydd Sadwrn gydag un daith ddychwelyd o’r Wyddgrug i Lanferres yn unig. Ar y dechrau, roedd yr elfen hon yn cael ei redeg gan GHA Coaches ond wedi hynny gan Townlynx o Faes-glas ger Treffynnon. Yn y cyfamser, rhwng Mai 2003 a 2005, byddai GHA yn derbyn hyd at ddau feic mewn corlan yn ei fysiau o Ruthun i’r Wyddgrug. Erbyn hynny, oddi allan i amserau ysgol, roedd y gwasanaeth bysiau’n tueddu i gael ei weithredu’n raddol gyda bysiau hygyrch llawr isel heb risiau. Roedd hyn o fantais arbennig i deithwyr gyda siopa, bagiau a bygis. Yn 2009, gwnaeth Sir Ddinbych ragor o welliannau i wasanaeth Rhuthun i’r Wyddgrug ac, yn y flwyddyn ddilynol, roedd dwy daith ddychwelyd drwodd yn gweithredu fel X1 rhwng Rhuthun, Yr Wyddgrug a Chaer, gydag amser teithio’n ddim ond 60 munud o un pen i’r llall, gan arbed rhyw 30 munud ar y daith flaenorol. Roedd y rhain hefyd yn mynd drwy Barc Manwerthu Brychdyn. Mae nifer y teithwyr ar y teithiau hyn wedi bod yn gyson uwch nag unrhyw un arall ar y dramwyfa (heblaw teithiau’n cludo dysgwyr ysgol). Ym mis Mawrth 2012, daeth pob 1A uniongyrchol rhwng Rhuthun a’r Wyddgrug yn X1 hefyd. Darfu GHA fasnachu ar ôl y gweithrediad olaf ar 13eg Gorffennaf 2016. Daeth Stagecoach i’r adwy am ychydig ddyddiau a dilynodd cyfnod byr pan redodd Townlynx y gwasanaeth. Enw’n deillio o weithrediadau olaf Crosville oedd Townlynx. O 25ain Gorffennaf 2016 ymlaen, rhedodd Stagecoach o Gaer y gwasanaeth. Roedd busnes Stagecoach yng Nghaer yn olynydd i gwmni blaenorol Crosville ac roedd yn defnyddio bysiau llawr isel Optare Solo.
X319 CBT, bws arddangos blaenorol Optare Solo M850 llawr isel 30 sedd a aeth wedyn i GHA mewn lifrai LoggerheadsLink ar adeg lansio gwasanaeth trwodd Rhuthun - Yr Wyddgrug - Treuddyn - Caer
TIL 8034 ar wasanaeth (B)5, yn y cyntaf o ddau lifrai Bws y Dyffryn, a welwyd yn 2003
Townlynx yn Llanarmon
Hawlfraint 1919-2019 Cyngor Sir Ddinbych
Stagecoach Optare Solo a welwyd yn                Llanarmon ym mis Gorffennaf 2016
2000oedd Heddiw Gweithredwyr
Enghraifft o fws mini a ymddangosodd yn rheolaidd ar wasanaethau Rhuthun - Yr Wyddgrug. Yn newydd yn 1996, N2 GHA oedd un o’r cerbydau newydd sbon cyntaf a brynwyd gan y cwmni ac fe’u defnyddiwyd yn aml ar dramwyfa Rhuthun - Yr Wyddgrug cyn dyfodiad bysiau hygyrch yn 2001
Volvo B10M-55 gyda chorff Alexander PS 48 sedd a ddefnyddiwyd yn aml gan GHA ar y gwasanaeth